دکتر نعیمه پورمحمدی عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه

دین پژوهی معلولیت نگر: بازخوانی علوم و سنت اسلامی از چشم انداز مطالعات معلولیت

تاریخ انتشار:

یکشنبه 4 مهرماه 1400، ساعت 18 تا 20 خانم دکتر پورمحمدی با موضوع "دین پژوهی معلولیت نگر: بازخوانی علوم و سنت اسلامی از چشم انداز مطالعات معلولیت" مباحث خود را مطرح می‌کنند.

مطالب مشابه