انجمن دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی دانشکده فلسفه

تاریخ انتشار:

"من می‌خواهم غالب بدنه دانشجویی کشور، مجموعه‌ای متعهد و دارای احساس مسئولیت نسبت به آرمانهای دانشجویی باشند. یکی از این آرمانها مساله علم است؛ دومی عدالتخواهی است و آرمان سوم، آزاداندیشی و آزادیخواهی است."   مقام معظم رهبری

 

در تاریخ اول اسفند 1400 انتخابات انجمن دانشجویی برگزار شد و آقایان:

فروغی

حدادی

محرمی

مدهوشی

اشراقی 

و نصیری

به عنوان اعضاء انجمن انتخاب شدند. طی انتخابات بین اعضاء آقای مهدی محرمی رییس انجمن و آقای مرتضی حدادی با عنوان دبیرانجمن رای آوردند.   

مطالب مشابه