منتشر شد

منتشر شد

تاریخ انتشار:

پژوهشنامه فلسفه 

سال اول، شماره دوم

بهار و تابستان 1400

سردبیر: دکتر سید صدرالدین طاهری

دبیرتخصصی : دکتر ابراهیم قاسمی 

صاحب امتیاز : دانشگاه ادیان و مذاهب

تلفن سفارش نسخه فیزیکی: 02532803171 و 09127545778  

مطالب مشابه