بازدید معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7-3