جنسیت و فقه و حقوق

تاریخ انتشار:
گروه دین پژوهی, Study of Religion, علم الأدیان

با توجه به تحولات اجتماعی، یکی از مهمترین دغدغه‌های انسان مسلمان مدرن، کاربست آموزه‌های اسلامی در قالب احکام در زیست فردی و اجتماعی است. زنان یکی از موضوعات مهم در آموزه‌های ادیان مختلف هستند. گروه جنسیت و فقه و حقوق در صدد است نیازهای اجتماعی زنان را در کنار مسائل نوپدید، از دریچه دین و آرای فقهی که در نهایت به تعریف حقوقی آنان ختم می‌شود، مورد مطالعه و بررسی قرار داده و راهکار مشروع و در چارچوب دین به مسائل ارائه نماید.