دکتر مهدی فرمانيان

دکتری کلام اسلامی دانشیار
هیئت علمی
مذاهب اسلامی
دانشکده ها
دانشکده مذاهب اسلامی
اطلاعات تماس
دانشگاه ادیان و مذاهب. دانشکده مذاهب

در حال بروزرسانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام
دانش آموخته دکتری کلام اسلامی گرایش فلسفه دین

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اندیشه های کلامی قاضی سعید قمی
عنوان رساله دکتری: مبانی فکری سلفیه

 

 1. تدریس در مقطع دکتری دانشگاه ادیان؛ جامعه المصطفی؛ موسسه امام خمینی (ره) از سال 1388 تا کنون
 2. تدریس برای اساتید معارف دانشگاه های اهواز، اصفهان، شیراز و …. (30 دوره)
 3. تدریس در سطح سه و چهار شیعه شناسی در مرکز شیعه شناسی، از  سال 1388 تا کنون
 4. تدریس در سطح سه و چهار مرکز تخصصی مهدویت و موسسه آینده روشن از 1384 تا کنون
 5. تدریس در مقطع سطح چهار تاریخ جامعه الزهرا
 6. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی از سال 1381 تا 1390
 7. تدریس در سطح سوم موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی از سال 1381 تا 1391
 8. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان ومذاهب از سال 1384 تا کنون
 9. تدریس در مقطع سطح 3 در معاونت تبلیغ (4 دوره)

10.تدریس در مقطع سطح 3 در مرکز تخصصی تاریخ (6 واحد)

 1. تدریس برای معلمان در دوره های کوتاه مدت اشنائی با مذاهب اسلامی (23 دوره)

مقالات:

 1. مقاله «اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله» (فصلنامه هفت آسمان شماره 3 و4)
 2. مقاله «قادیانیه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 17)
 3. مقاله «شهرستانی سنی اشعری یا شیعه باطنی» (فصلنامه هفت آسمان شماره7)
 4. مقاله «مونتمگمری وات کشیش پیامبر شناس» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)
 5. مقاله «گزارشی از اظهار الحق» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)
 6. مقاله «تاریخ و عقاید خوارج» (فصلنامه هفت آسمان شماره37)
 7. مقاله «عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین» (فصلنامه هفت آسمان شماره 39)
 8. ترجمه مقاله «عثمانیه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 13و 14)
 9. مقاله «از تحریم تا تکریم» (چاپ در کتاب اسلام ستیزی غرب، انجمن ادیان ومذاهب حوزه علمیه قم 1387 شمسی)

12.مقاله «گزارشی از کتاب محمد در اروپا» (مجله طلوع شماره 18 سال 1385)

13.مقدمه کتاب ترجمه «مسائل امامه» (چاپ دانشگاه ادیان)

14.مقاله «گزارش از کتاب عقاید وسبعین فرقه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 27)

15.مقاله «گزارش از کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه همراه با نقد آن» همایش بین المللی اسماء

 1. مقاله «خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه» (مجموعه مقالات اسماعیلیه)

18.مقاله «وضعیت علم کلام» (همایش بین المللی اسماء)

19.مقاله «عماد الدین طبرسی و اهل بیت در قرآن» (کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی مازندران)

20.مقاله «خاور شناسان و عصمت امام» (همایش بین المللی تشیع و خاور شناسان )

21.مقاله «مبانی فکری سلفیه» (ویژه نامه علمی ادیان و مذاهب انجمن ادیان و مذاهب)

 1. مقاله «کتاب شناسی امام رضا» (مجله اندیشه نو)
 2. مقاله «دیوبندیه» (مجله طلوع شماره 6 مدرسه امام خمینی)
 3. مقاله «اسماعیلیه» (چاپ در مجله میثاق )
 4. مقاله «جایگاه منجی در اهل سنت» (چاپ در مجله مشرق موعود )
 5. مقاله «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» (چاپ در کتاب گونه شناسی اندیشه منجی موعود نشر ادیان و مذاهب)
 6. مقاله «گرایش های فکری سلفیه» (فصلنامه علمی –ترویجی مشکات مشهد شماره 103)
 7. مقاله «سلفیه و تقریب» (فصلنامه هفت آسمان شماره 47).

کتاب ها و درسنامه ها:

 1. درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)
 2. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه با همکاری استاد موسوی نژاد (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)
 3. فرق تسنن مجموعه مقالات (چاپ ادیان)
 4. آشنایی با فرق تسنن، با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
 5. آشنایی با فرق تشیع، با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
 6. تاریخ تفکر امامیه تا ظهور صفویه، با همکاری دکتر مصطفی صادقی (پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی )
 7. گزیده متون کلامی به زبان عربی (مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)

8 . عقائد خاصه شیعه، (مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)

در حال بروزرسانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام
دانش آموخته دکتری کلام اسلامی گرایش فلسفه دین

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اندیشه های کلامی قاضی سعید قمی
عنوان رساله دکتری: مبانی فکری سلفیه

 

 1. تدریس در مقطع دکتری دانشگاه ادیان؛ جامعه المصطفی؛ موسسه امام خمینی (ره) از سال 1388 تا کنون
 2. تدریس برای اساتید معارف دانشگاه های اهواز، اصفهان، شیراز و …. (30 دوره)
 3. تدریس در سطح سه و چهار شیعه شناسی در مرکز شیعه شناسی، از  سال 1388 تا کنون
 4. تدریس در سطح سه و چهار مرکز تخصصی مهدویت و موسسه آینده روشن از 1384 تا کنون
 5. تدریس در مقطع سطح چهار تاریخ جامعه الزهرا
 6. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی از سال 1381 تا 1390
 7. تدریس در سطح سوم موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی از سال 1381 تا 1391
 8. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان ومذاهب از سال 1384 تا کنون
 9. تدریس در مقطع سطح 3 در معاونت تبلیغ (4 دوره)

10.تدریس در مقطع سطح 3 در مرکز تخصصی تاریخ (6 واحد)

 1. تدریس برای معلمان در دوره های کوتاه مدت اشنائی با مذاهب اسلامی (23 دوره)

مقالات:

 1. مقاله «اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله» (فصلنامه هفت آسمان شماره 3 و4)
 2. مقاله «قادیانیه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 17)
 3. مقاله «شهرستانی سنی اشعری یا شیعه باطنی» (فصلنامه هفت آسمان شماره7)
 4. مقاله «مونتمگمری وات کشیش پیامبر شناس» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)
 5. مقاله «گزارشی از اظهار الحق» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)
 6. مقاله «تاریخ و عقاید خوارج» (فصلنامه هفت آسمان شماره37)
 7. مقاله «عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین» (فصلنامه هفت آسمان شماره 39)
 8. ترجمه مقاله «عثمانیه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 13و 14)
 9. مقاله «از تحریم تا تکریم» (چاپ در کتاب اسلام ستیزی غرب، انجمن ادیان ومذاهب حوزه علمیه قم 1387 شمسی)

12.مقاله «گزارشی از کتاب محمد در اروپا» (مجله طلوع شماره 18 سال 1385)

13.مقدمه کتاب ترجمه «مسائل امامه» (چاپ دانشگاه ادیان)

14.مقاله «گزارش از کتاب عقاید وسبعین فرقه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 27)

15.مقاله «گزارش از کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه همراه با نقد آن» همایش بین المللی اسماء

 1. مقاله «خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه» (مجموعه مقالات اسماعیلیه)

18.مقاله «وضعیت علم کلام» (همایش بین المللی اسماء)

19.مقاله «عماد الدین طبرسی و اهل بیت در قرآن» (کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی مازندران)

20.مقاله «خاور شناسان و عصمت امام» (همایش بین المللی تشیع و خاور شناسان )

21.مقاله «مبانی فکری سلفیه» (ویژه نامه علمی ادیان و مذاهب انجمن ادیان و مذاهب)

 1. مقاله «کتاب شناسی امام رضا» (مجله اندیشه نو)
 2. مقاله «دیوبندیه» (مجله طلوع شماره 6 مدرسه امام خمینی)
 3. مقاله «اسماعیلیه» (چاپ در مجله میثاق )
 4. مقاله «جایگاه منجی در اهل سنت» (چاپ در مجله مشرق موعود )
 5. مقاله «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» (چاپ در کتاب گونه شناسی اندیشه منجی موعود نشر ادیان و مذاهب)
 6. مقاله «گرایش های فکری سلفیه» (فصلنامه علمی –ترویجی مشکات مشهد شماره 103)
 7. مقاله «سلفیه و تقریب» (فصلنامه هفت آسمان شماره 47).

کتاب ها و درسنامه ها:

 1. درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)
 2. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه با همکاری استاد موسوی نژاد (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)
 3. فرق تسنن مجموعه مقالات (چاپ ادیان)
 4. آشنایی با فرق تسنن، با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
 5. آشنایی با فرق تشیع، با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
 6. تاریخ تفکر امامیه تا ظهور صفویه، با همکاری دکتر مصطفی صادقی (پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی )
 7. گزیده متون کلامی به زبان عربی (مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)

8 . عقائد خاصه شیعه، (مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)