جنسیت و علوم اجتماعی

تاریخ انتشار:
علوم اجتماعی

جنسیت به مثابه یک سازه اجتماعی، در روابط افراد و نهادها امری اجتناب‌ناپذیر است. گروه جنسیت و علوم اجتماعی ضمن پذیرش اصل جنسیت،‌ درصدد است مسائل زنان را از نگاه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، با لحاظ تحولات اجتماعی مدرن در چارچوب آموزه‌های دینی مطالعه و بررسی نماید. تولید مبانی و ادبیات نظری در کنار کاربردی‌سازی ادبیات علمی حوزه زنان در سطح خانواده و جامعه را می‌توان فرآیند فعالیت این گروه بیان کرد.