رئیس پژوهشکده

تاریخ انتشار:
زارعان

نام: منصوره
نام خانوادگی: زارعان
رتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 02188049809
آدرس محل کار: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهراء، پژوهشکده زنان
ایمیل : man.zarean@gmail.com