مدیر برنامه ریزی و امور هیئت علمی

تاریخ انتشار:

شرح وظایف اداره کل برنامه‌ریزی آموزشی و امور هیئت علمی

اداره برنامه‌ریزی و گسترش

الف) واحد برنامه ریزی:

 1. بررسی و بازنگری در نظام و روش‌های آموزشی و ارائه پیشنهاد برای بهبود نظام و روش‌ها؛
 2. بررسی و بازنگری در شیوه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی؛
 3. بررسی و بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مقررات دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
 4. شناسایی مشکلات دوره‌های تحصیلات آموزشی و ارائه راه‌حل برای آن‌ها؛
 5. برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های، کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی؛
 6. مطالعه و بررسی نیازهای دانشکده‌ها در راستای ایجاد رشته و طرح توسعه دانشکده‌ها؛
 7. نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی؛
 8. پیگیری فرایند بازنگری برنامه‌های درسی؛
 9. تدوین برنامه‌های درسی؛
 10. فراهم ساختن زمینه توسعه دانشگاه از طریق استفاده از امکانات موجود آموزش؛
 11. برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در کشور؛
 12. بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به منظور رفع موانع اجرایی رشته‌ها؛
 13. تعیین راه‌کارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه؛
 14. فراهم نمودن زمینه‌های لازم به منظور تحقق همکاری بین دانشگاه ادیان و مذاهب با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص امور آموزشی و علمی؛
 15. دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا؛
 16. تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی و درسی؛
 17. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات آموزشی و درسی مورد نیاز؛
 18. انجام تحقیقات و مطالعات آموزشی و درسی به منظور ارتقای سطح کیفی برنامه‌های آموزشی و درسی، بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه های مرتبط و تدوین طرح های برنامه‌ریزی آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح؛
 19. انجام فعالیت‌های نیازسنجی آموزشی و تهیه ساختار آموزشی مورد نیاز حوزه های شغلی؛
 20. تدوین استانداردهای آموزشی و شرایط یادگیری مطلوب آموزشی هر یک از دروس برنامه درسی؛
 21. ارزیابی مستمر برنامه‌های درسی و بازنگری آنها به منظور به روز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای حوزه های شغلی؛
 22. پاسخگویی و رفع ایرادات برنامه‌های درسی؛
 23. تهیه، تدوین و بررسی برنامه‌های آموزشی و درسی و ارزیابی مراجع تدوین، بررسی و تصویب برنامه درسی؛
 24. شناسایی مراکز، انجمن‌های علمی- پژوهشی، و انتخاب افراد توانمند برای برنامه‌ریزی درسی و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان تدوین برنامه درسی؛
 25. سازماندهی و به‌کارگیری ظرفیت‌های خارج از دانشگاه جهت تدوین و بازنگری برنامه درسی، حذف، ادغام، جایگزینی، تغییر دروس و رشته و گرایش‌های موجود و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح؛
 26. مستند سازی فرآیندها، اتوماسیون هوشمند جریان کارها و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذی‌صلاح؛
 27. هدایت و نظارت بر نیازسنجی آموزشی متقاضیان به منظور ظرفیت سازی در بخشهای اقتصادی و اجرایی؛
 28. مطالعه و تعیین اولویت ها و شاخص های آموزشی مورد نیاز به منظور حسن اجرای دوره‌های آموزشی؛
 29. بسترسازی به منظور تنوع بخشی و توسعه دوره‌های آموزش باز و از راه دور براساس نیازهای جامعه؛
 30. همکاری و مشارکت در تدوین مکانیزم‌های مناسب در راستای تحقق اهداف نظام آموزش‌های باز و از راه دور؛
 31. برنامه‌ریزی جهت فراهم ساختن امکان تامین دوره‌های مورد نیاز مشاغل؛
 32. بررسی، ثبت و اعلام وضعیت منابع درسی دوره کارشناسی در سیستم جامع آموزشی و تعیین میزان واحد نظری و عملی و ذکر میزان ساعات لازم برای رفع اشکال گروهی طبق آئین نامه فعالیت‌های علمی؛
 33. بارگذاری کلیه اطلاعات لازم در سیستم جامع آموزشی قبل از شروع هر ترم جهت انجام ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی از قیبل: اطلاعات پایه در خصوص معرفی دروس، مصوبات رشته‌ها، سرفصل دروس رشته‌ها، منابع درسی و معادل سازی دروس، کدگذاری رشته‌های تازه تاسیس و کدگذاری تمامی دروس ارائه شده جدید؛
 34. تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی با هماهنگی با بخش تحصیلات تکمیلی و اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه؛
 35. تهیه فهرست دروس کلیه رشته‌های فعال دانشگاه براساس آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
 36. انجام امور مربوط به فعالیت‌های آموزشی (تدریس) و پژوهشی (راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد و دکتری) اعضای هیئت علمی؛
 37. بازنگری آیین نامه فعالیت‌های علمی در هر سال تحصیلی با همکاری بخش های علمی؛
 38. نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل‌ها و …. ارجاعی از سوی مقام مافوق؛
 39. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق؛
 40. سازماندهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی؛
 41. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق (مجموعه محموله و مصوبه هیئت امنا دانشگاه).

 

ب) واحد گسترش:

 1. برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور ایجاد رشته و جذب اساتید؛
 2. تعیین راه‌کارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌های دانشگاه؛
 3. پیگیری، بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی و درسی ابلاغ به واحد های مجری؛
 4. برنامه‌ریزی جهت شناسایی زمینه های گسترش آموزش های باز و از راه دور؛
 5. بسترسازی و مشارکت در زمینه ایجاد و گسترش مراکز برون مرزی دانشگاه؛
 6. هماهنگی و تعامل با دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف در زمینه توسعه رشته‌ها و آموزشکده های جدید؛
 7. فراهم سازی مقدمات توسعه رشته‌ها و مراکز جدید و ارتقای آموزشکده به دانشکده؛
 8. دریافت درخواست های تأسیس رشته و انجام امور کارشناسی ، طرح در کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط و صدور مجوزهای لازم؛
 9. بررسی مستندات رشته‌های مورد تقاضای دانشکده/آموزشکده های تابعه و ارائه به دفتر برنامه‌ریزی و گسترش به منظور تصمیم‌گیری؛
 10. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه ی شناسایی رشته‌های نوین “مهارت بنیان”  و بین رشته‌ای با توجه به آمایش منطقه‌ای و نیاز دانشکده‌ها؛
 11. تعامل با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و سایر دانشگاه های مرتبط در زمینه توسعه رشته‌ها و آموزشکده های جدید؛
 12. جمع آوری اطلاعات مشاغل در استان های مختلف و به روز داشتن آمارهای ذی‌ربط در بحث آمایش آموزش عالی؛
 13. بستر سازی و مشارکت در زمینه ایجاد و گسترش مراکز برون مرزی دانشگاه؛
 14. تعیین اصول، معیارها و شاخص های توسعه و اصلاح و به روزآوری مداوم فرایندهای درخواست رشته و تاسیس آموزشکده؛
 15. انجام هماهنگی ‌های لازم با سازمان سنجش درخصوص پذیرش دانشجودرمقاطع ودوره‌های مختلف؛
 16. ایجاد هماهنگی و پشتیبانی بین مراکز متقاضی پذیرش دانشجو با سازمان سنجش آموزش کشور؛
 17. احصای نتایج پذیرش‌های هر نیم سال تحصیلی در جهت توسعه و گسترش و بررسی رشته‌های مورد درخواست مراکز تابعه دانشگاه و ارائه به مراجع ذی‌ربط؛
 18. رصد مداوم جمعیت دانشجویان، ظرفیت پذیرش، صندلی خالی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های دایر به منظور توسعه، تجمیع و در صورت لزوم حذف  رشته‌ها؛
 19. تهیه دستور کار جلسات شورای ساماندهی و گسترش دانشگاه و برگزاری مرتب جلسات آن در رابطه با موضوعات مختلف توسعه و گسترش؛
 20. تنظیم ابلاغ ها و دعوت نامه ها برای افراد ذیصلاح جهت حضور در جلسات شورای ساماندهی و گسترش دانشگاه؛
 21. نظارت بر تهیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و امور ارجاعی از سوی مقام مافوق؛
 22. سازماندهی فعالیت‌های مربوط، تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی؛
 23. شرکت درکمیسیون‌ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش‌های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق؛
 24. پاسخگویی و ارایه راهنمایی های لازم بصورت مکاتبه، حضوری و تلفنی به دانشکده/آموزشکده ها و سایر واحدهای ذیربط؛
 25. بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی دردانشگاه؛
 26. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه‌های درسی پیشنهادی گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها؛
 27. مطالعه ، بررسی و تصمیم سازی در مورد نحوه ارائه دروس دوره‌های مختلف دانشگاهی؛
 28. بازنگری و بررسی سرفصل ها و اتخاذ تصمیمات نهایی درخصوص تصحیح ، ایجاد ، ادغام یا حذف دروس دوره‌های تحصیلی؛
 29. ا رائه نظرات تخصصی و کارشناسانه به گروه‌های آموزشی؛
 30. دعوت از صاحب نظران دانشگاهی و غیر دانشگاهی به منظور مشاوره در گروه‌های آموزشی درصورت نیاز؛
 31. بررسی درخواست گروهها و دانشکده در مورد ایجاد و راه اندازی رشته‌های جدید در مقاطع مختلف؛
 32. بررسی درخواست ایجاد گروه آموزشی جدید و تبدیل گروههای آموزشی به دانشکده؛
 33. مطالعه و بررسی ایجاد دانشکده‌های جدید و ارتقای واحدهای دانشگاهی؛
 34. بررسی درخواست های مربوط به ایجاد دوره‌های آموزشی آزاد و نظایر آن؛
 35. تهیه گزارشات سه ماهه به مقام مافوق و معاون محترم آموزش؛
 36. انجام امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

اداره نظارت و ارزیابی آموزشی

 1. ارزیابی جامع عملکرد نظام آموزشی شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع، مشکلات، تدوین و ارائه گزارش سالانه؛
 2. نظارت در انجام امور استخدامی اعضای هیئت علمی آموزشی دانشگاه؛
 1. نظارت بر کل سامانه‎های زیر مجموعه آموزش دانشگاه؛
 1. نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی‌ربط؛
 2. رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسائی‌های آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه‌حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
 3. تهیه و تنظیم و نظارت بر قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی آموزشی و درسی به منظور ارائه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات.
 4. انعکاس مشکلات ناشی از دروس بدون منبع یا دارای منبع خارج از دانشگاه و درخواست تدوین منبع خودآموز از گروه‌های علمی مربوط؛
 5. تعامل با واحدهای ذیربط حوزه معاونت آموزشی و دانشگاه در جهت بهبود روند امور آزمون‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی؛
 6. تهیه شیوه نامه های مربوط به صلاحیت تدریس مدرسین و نظارت بر انجام فعالیت‌های ذیربط در دانشکده‌ها؛
 7. نظارت بر ثبت اطلاعات حوزه‌های مختلف در سامانه آموزش عالی(HES) و تایید درخواست‌های رشته جدید در آن؛
 8. بررسی دفترچه‌‌های پذیرش‌ و اعلام نقطه نظرات دانشگاه به سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعمال در دفترچه‌های آزمون؛
 9. طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام، معیارها و شاخص‌های ارزیابی، رده‌بندی و سنجش کارایی آموزشی واحدها؛
 10. کنترل و نظارت بر روند اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی حوزه معاونت بر اساس برنامه‌های مصوب؛
 11. ایجاد و اجرای نظام مدیریت کنترل پروژه در حوزه معاونت آموزشی؛
 12. نظارت و ارزیابی کلی عملکرد آموزشی واحدهای جهاددانشگاهی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه؛
 13. نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع اعتباری بودجه حوزه معاونت آموزشی تخصیص یافته به حوزه معاونت آموزشی واحدها؛
 14. بررسی مشکلات آموزشی واحدها و ارائه گزارش و پیشنهاد به مقام مافوق؛
 15. ارزیابی و ارائه پیشنهاد تجدیدنظر، بهبود و اصلاح در فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی جهت تطبیق با سیاست‌های کلان دانشگاه و سنجش اثر بخشی برنامه‌های اجرا شده؛
 16. ارزیابی فعالیت‌های مراکز آموزشی از ابعاد مختلف ( نیروی انسانی، تجهیزات، فضای کالبدی،‌ روش آموزش، فناوری و…)‌و انعکاس آن به مسئولین مربوطه؛
 17. ارزیابی و تحلیل خط مشی کلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه با توجه به آمار و اطلاعات عملکردی حاصله؛
 18. مدیریت نظرخواهی و نظر سنجی از مخاطبین دوره‌های برگزار شده جهت اطلاع از نیازها و انتظارات و پیشنهادات آنها(حسب مورد)‌؛
 19. ایجاد ارتباط و بازدیدهای ادواری از واحدها و مراکز آموزشی تابعه به منظور آشنایی و بررسی مشکلات آموزشی آنان و پیگیری رفع و اصلاح مشکلات؛
 20. همکاری و مشارکت در تدوین دستورالعمل و انجام ارزشیابی کمی و کیفی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت استادان؛
 21. اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل اجرای ارزشیابی ادواری از عملکردهای آموزشی واحدها؛
 22. مدیریت نظارت بر ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و انعکاس آن به مسئولین مربوطه؛
 23. پیگیری تشکیل شوراها و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاری؛
 24. تهیه، تدوین و انتشار گزارش‌های ادواری مدیریتی درون حوزه‌ای؛
 25. انجام مأموریت‌ها و امور مرتبط با حوزه‌کاری.

 

اداره جذب و امور هیئت علمی

 الف) دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

 1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی؛
 2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 3. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیئت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛
 4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛
 5. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی؛
 6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیئت مركزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم؛
 7. برگزاری جلسات هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 8. اجرای مصوبات هیئت اجرایی جذب دانشگاه؛
 9.   انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)؛
 10.   پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیئت علمی؛

 

تقویم مراحل جذب اعضای هیئت علمی

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیئت علمی یک بار در سال از طریق سامانه و در ماه‌های اردیبهشت و آبان از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:

1- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان

2- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیئت اجرایی جذب

3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی

4- نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه

5- اتخاذ تصمیم در هیئت اجرایی جذب دانشگاه

6- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیئت مرکزی جذب وزارت علوم

7- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیئت مرکزی جذب وزارت علوم

8- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی

 

ب) دفتر امور اعضای هیئت علمی و مدعوین

 1. گرنت آموزشی اعضای هیئت علمی؛
 2. کارنمای آموزشی اعضای هیئت علمی؛
 3. ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 4. پایه تشویقی اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 5. رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 6. آموزانه (حق التدریس) اعضای هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه؛
 7. همکاری اعضای هیئت علمی با سایر دانشگاه‎ها و موسسات؛
 8. همکاری مدرسان مدعو؛
 9. تدوین و بازنگری آیین نامه‎ها و شیوه‌نامه‎های اعضای هیئت علمی در حوزه معاونت آموزشی؛
 10. تحلیل قوانین و مقررات در طراحی سامانه‌های کاربردی آموزشی؛
 11. انجام امور مربوط به مصوبات آموزشی هیئت امنا، شورای مدیران و هیئت رئیسه؛
 12. انجام امور مربوط به کسر از موظف‎ها و خارج از شمول‎های اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 13. انجام امور مربوط به واحد موظف و حق مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 14. انجام امور مربوط به حق التحقیق رساله و پایان نامه‎های اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه؛
 15. امور مربوط به حق الزحمه داوری (رساله/پایان نامه)، حل تمرین‎ها و ..؛
 16. انجام امور مربوط به آیین نامه‎های اعضای هیئت علمی؛
 17. تهیه گزارشات آماری حوزه معاونت آموزشی؛
 18. پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه؛
 19. تهیه جدول تطبیق تخصص عضو علمی با نوع درس در مقطع کارشناسی، از طریق هماهنگی با گروه علمی ذی‌ربط.