دکتر فاطمه توفیقی

دکتری رشته دین و ادبیات استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
استادیار گروه دین شناسی/دین پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
FatimaTofighit@gmail.com

دکتری دین و ادبیات دانشگاه گلاسکو

دکتری دین و ادبیات دانشگاه گلاسکو