دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

دکتری کلام-گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
استاد گروه دین شناسی/دین پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
Eslami@urd.ac.ir