دکتر حمید بخشنده آبکنار

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
استادیار گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
bakhshandeh@urd.ac.ir