هشتمین کرسی آزاداندیشی پژوهشکده ادیان و مذاهب: «امامت از منظری تقریب گرایانه»

%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-2
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-3
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-4
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-5
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-6
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af-7