سرپرست دانشگاه

 

دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر رحمان بوالحسنی را به سمت سرپرست موقت دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.