گروه علوم قرآنی
دانشکده علوم قرآنی

گروه علوم قرآنی

گروه علوم قرآنی در حال حاضر تنها گروه دانشکده علوم قرآنی می‌باشد. این گروه دو رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته «علوم قرآنی» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «علوم قرآن و حدیث» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه علوم قرآنی بر عهده دکتر محمد تقی انصاری‌پور می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری علوم قرآنی دارند. هدف این گروه تربیت محققانی است که با شناخت عمیق قرآن بتوانند دیدگاه‌های صحیح و مستند به بیانات قرآن و روایات معتبر را تبیین کنند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مبانی و روش تفسیر، مفردات و اعلام قرآن، تاریخ حدیث، تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، تفسیر موضوعی، و نقد و تحقیق مکتب و روشهای تفسیری.

رشته ها