گروه ادیان و عرفان
دانشکده عرفان

گروه ادیان و عرفان

گروه ادیان و عرفان یکی دیگر از گروه‌های دانشکده عرفان می‌باشد. این گروه در حال حاضر یک رشته به نام «ادیان و عرفان» دارد که در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. گروه ادیان و عرفان بر شناخت ادیان جهان و نیز عرفان اسلامی و عرفان ادیان دیگر تمرکز دارد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری و روش‌شناختی ادیان و عرفان دارد.

از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از ادیان خاور دور، ادیان ابتدایی و قدیم، ادیان ایران پیش از اسلام، تاریخ یهود، تاریخ مسیحیت، تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر.

رشته ها