گروه زبان عربی
دانشکده زبان و فرهنگ ملل

گروه زبان عربی

گروه زبان عربی یکی از گروه‌های دانشکده زبان و فرهنگ ملل می‌باشد. این گروه دو رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته «زبان و ادبیات عربی» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «ادبیات عربی» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه زبان عربی بر عهده حسن رحمانی می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های این گروه سمت و سوی مطالعات زبان و ادبیات عربی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از ادبیات معاصر عربی، تاریخ ادبیات عربی، تاریخ تطور آراء ادبی، تحلیل مباحث صرفی، متون نظم و نثر اعصار مختلف، فقه اللغه، نقد ادبی و علوم بلاغی.

رشته ها