فاطمه توفیقی

دکتری رشته دین و ادبیات
هیئت علمی
استادیار گروه دین شناسی/دین پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
FatimaTofighit@gmail.com