هیئت علمی

هیئت علمی دانشکده تاریخ

دکتر علی آقانوری

سطح چهار حوزه - فقه و اصول

دکترسید علی موسوی نژاد

دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی

هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی

محمد غفوری نژاد

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

محمد حسن نادم

سطح چهار کلام حوزه

امداد توران

دکتری فلسفه

محمد حسن محمدی مظفر

دکتری علوم قرآن و حدیث

محمد جاودان

دکتری کلام با گرایش فلسفه

مصطفی جعفر طیاری

دکتری معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

حمیدرضا شریعتمداری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

هیئت علمی دانشکده مذاهب اسلامی

هیئت علمی دانشکده ادیان

فاطمه توفیقی

دکتری رشته دین و ادبیات

سید حسن اسلامی اردکانی

دکتری کلام-گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

حمید بخشنده آبکنار

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین

محمد تقی انصاری پور

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین

مهدی لک زایی

دکتری ادیان و عرفان تطبیقی

خلیل قنبری

کارشناسی ارشد دین شناسی