فلسفه در مسیحیت باستان

کتاب فلسفه در مسیحیت باستان به بررسی دیدگاه های مختلف تبیین عقلانی آموزه های مسیحیت یا دفاع از آن ها در پنج قرن نخست مسیحی پرداخته است.

کتاب حاضر از آن جهت برای فرهنگ ما اهمیت دارد که عهد باستان مسیحی تقریبا با دوره مسیحیت قبل از اسلام منطبق بوده و با توجه به این که اصول و آموزه های بنیادین مسیحی در این دوره شکل گرفته اند، برای شناخت مولفه های فرهنگ و تمدن گذشته می توان به ادیان و مذاهب آن دوره مراجعه کرد. این اثر مشتمل بر 3 بخش کلی است.

نخستین بخش با عنوان «پیشینه فلسفی» به موضوعاتی چون؛ فلسفه دوره کمال افلاطون، ارسطو و فلسفه عهد باستان متاخر اختصاص دارد.

کاربرد فلسفه در الهیات نام بخش بعدی است که در آن مباحثی مانند؛ ادله وجود خدا، ذات و اشخاص، وحدت ذات، خدا چگونه توصیف می شود، خدا و انسان بودن مسیح مطرح شده اند. فلسفه، ایمان و شناخت، آزادی و نیکوکاری نیز موضوعاتی اند که نویسنده در سومین بخش این اثر با نام «آگوستین» به آن ها توجه کرده است.