شناخت نامه اسطوره های هندی

این کتاب بخشی از دانشنامه مشهور اساطیر لاروس است؛ دانشنامه ای به روز شده که همه جنبه های اساطیر هند، از کیش هندو گرفته تا آیین بودا و جینه، در آن بازتاب یافته است.
نویسندگان این اثر محتوا را کاملاً هدفمند برگزیده اند و کوشیده اند از اسطوره های مهم هندی شرحی زیبا و توصیفی عالمانه به دست دهند.
بیشتر این اسطوره ها هنوز زنده اند و در زندگیِ روزمره هندی ها نقش ایفا می کنند؛ چنان که گویی اهمیتشان در اندیشه مؤمنان آن هرگز کم رنگ نخواهد شد.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

شناخت نامه اسطوره های هندی