درآمدی به الاهيات نظام مند

1,200,000 ریال

این اثر در واقع چهار درس گفتار است که در آن خطوط اندیشه های پانن برگ یکی از الهی دانان برجسته پروتستان تحت عنوان الهیات نظام مند بیان شده است.
وظیفه این الهیات این است که حقیقت انجیل و اعتقادات کلیسا را از اشکال ناپایدار زبان و اندیشه تمیز داده و آن حقایق را برای زمان خود تبیین کند.

پانن برگ در ادامه آموزه خدا را به عنوان مثال مطرح کرده و چگونگی سازگاری و انسجام عناصر این آموزه را بیان می کند.
نویسنده در فصل دوم به مشکلات خداشناسی مسیحی در عصر حاضر می پردازد.
وی معتقد است عالم الهیات نباید بر نظام فلسفی خاص تکیه کند بلکه باید با گفتگو به تبیین حقیقت آموزه خدا بپردازد.
آموزه خلقت و مسیح شناسی عنوان دو بحث بعدی کتاب است که با رویکرد نقد تاریخی بررسی شده اند.

نویسنده

ولفهارت پانن برگ

مترجم

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1386

10 in stock