ایمان در جاده

سفرنامه‌ها را باید منبعی برای گفتگوی ادیان دانست، زیرا موانع و فرصت‌های گفتگوی ادیان را بازتاب می‌دهند. در ادبیات علمی ایران بحث از گفتگوی ادیان کماکان تازه است. اغلب پژوهش‌های انجام شده در حصار توصیف این مفهوم و یا تاریخچه پیدایش آن گرفتار شده و بررسی‌های انضمامی_ عینی در خصوص انواع مختلف آن کمتر مد نظر قرار گرفته است‌.

کتاب ایمان در جاده آغاز تأملی است در خصوص نقش سفر در کاستن کژفهمی‌ها و سوء برداشت‌های پیروان مختلف ادیان نسبت به یکدیگر

اطلاعات کتاب

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
نویسنده: حمیده امیریزدانی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400
موضوع کتاب: دین پژوهی