دکتر محمد تقی انصاری پور

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
استادیار گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
m_ansaripour@urd.ac.ir