زن در ادیان و مکاتب

دین و مفاهیم و آموزه‌های آن نقش مهمی در هویـت‌بخشی، حقوق و سرنوشت زنان در طول تاریخ داشته و مطالعات در حوزه زنان و خانواده بدون بررسی آموزه‌ها و نـگرش‌های دیـنـی نـاکـافی و بی‌سرانجام است.

در این اثـر، مقالاتی از استادان به رشته تحریر در آمده که به موضوع فوق پرداخته است و می‌تواند برای دانشجویان رشته مطالعات زنان مفید واقع افتد.

نویسنده

بهروز حدادی

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

وضعیت نشر

در دست انتشار

نوبت چاپ

چاپ اول

Description

دین و مفاهیم و آموزه‌های آن نقش مهمی در هویـت‌بخشی، حقوق و سرنوشت زنان در طول تاریخ داشته و مطالعات در حوزه زنان و خانواده بدون بررسی آموزه‌ها و نـگرش‌های دیـنـی نـاکـافی و بی‌سرانجام است.

موضوع کتاب: