بازاریابی رسانه ای و تأثیر آن در روابط عمومی از نظر روی کرد شغلی

نویسنده:
هاشم حسن منذور
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی هاشم حسن منذور با عنوان «بازاریابی رسانه‌ای و تأثیر آن در روابط عمومی از نظر روی‌کرد شغلی: شبکه ماهواره‌ای العراقیه و کربلاء»، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد راهنما، دکتر مختار حداد به عنوان استاد مشاور و دکتر محمدمهدی بغدادی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

پیدایش اصطلاح بازاریابی رسانه‌ای به عنوان یکی از جدیدترین گرایش‌های علم بازاریابی، به‌مثابه یک راه‌کار استراتژیک و مهم در انجام کار و موفقیت آن به طور مؤثر می‌باشد. در دوران ما، بازاریابی محدود به تجارت و خدمات سنتی نمی‌شود؛ بلکه بازاریابی، اندیشه‌ها و اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد و این بازاریابی در چارچوب برنامه‌ها و ابزارهای شناخته‌شده رسانه اعم از رسانه‌های خواندنی، شنیداری و دیداری است؛ به‌گونه‌ای که تبدیل به یکی از ویژگی‌های مهم در علم بازاریابی رسانه‌ای شده است. زیرا بازاریابی رسانه‌ای صرفاً یک پروسه تبلیغ یا موفقیت در فروش نیست، بلکه یک اقدام طراحی‌شده و مبتنی بر برنامه‌ریزی است که در پی القای مجموعه‌ای از افکار و اطلاعات در راستای هدف تعریف‌شده برای ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی می‌باشد. بنابراین رسانه‌ها و ارتباطات دارای نقش برجسته و فعالی در جوامع و همه سطوح هستند؛ و ایفای این نقش مستلزم آموزش مهارت‌های ویژه و مربوطه در تمام زمینه‌ها به افرادی که در بخش‌ها و برنامه‌های مختلف رسانه‌ها فعالیت دارند، می‌باشد. شبکه‌های ماهواره‌ای پس از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها و سقوط رژیم منحوس گذشته افزایش یافت، به‌طوری که عراق تبدیل به کشوری با بیشترین تعداد رسانه و شبکه‌های ماهواره‌ای که با زبان عراقی سخن می‌گوید، شد. برخی از این شبکه‌ها اسلامی و برخی دیگر خبری هستند. مانند شبکه‌های العراقیه، الانوار، شرقیه نیوز، سومریه. پژوهش پیش‌رو درباره بازاریابی رسانه‌ای و اثرگذاری آن بر ارتباطات عمومی از طریق عمل‌کرد شبکه‌های ماهواره‌ای ـ با تمرکز بر شبکه‌های عراقیه، شرقیه، الانوار و کربلاء المقدسه به صورت نمونه ـ است. موضوع در یک مقدمه و سه فصل ارائه شده است. فصل اول از این پژوهش در سه بخش به مفاهیم مربوط به موضوع پرداخته و فصل دوم به انواع شبکه‌های ماهواره‌ای فعال در عراق می‌پردازد و شامل دو بخش است و در آن به تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای عراق با مقایسه ساده سبک عمل‌کرد آن‌ها توجه شده است. سپس در فصل سوم در سه بخش به بازاریابی رسانه‌ای و تأثیر آن بر روابط عمومی پرداخته شده است. سپس نتیجه‌گیری است که شامل یافته‌های پژوهش می‌شود. از جمله نتایج این است که برنامه‌های گفت‌وگومحور در ترویج و القای اندیشه‌ها، کالاها و حتی شخصیت‌ها در اکثر شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار به جذب مخاطب کمک می‌کند و سپس برخی توصیه‌ها را ارائه می‌دهد که به نظر من برای جامعه رسانه‌ای مفید است.