شیوه های اقناع در مستند سیاسی» مطالعات موردی فارنهایت

نویسنده:
صالح جعفری نیستانی
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو صالح جعفری نیستانی با عنوان «شیوه‌های اقناع در مستند سیاسی» مطالعات موردی فارنهایت»، دکتر مهدی داودآبادی فراهانی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمدحسین کشکولی به عنوان استاد مشاور و دکتر سید علی محمد رضوی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی شیوه‌های اقناع و نحوه مداخله مستندساز در فیلم مستند با موضوع سیاسی و شیوه‌های رتوریکی به کار گرفته شده توسط مستندساز است. مایکل مور یکی از مستند‌سازان جریان‌ساز جهان، با استفاده از همین شیوه‌ها در فیلم مستند فارنهایت 11/9، توانسته واقعیت­های اجتماعی را بازنمایی کند و مخاطب جهانی را متأثر نموده و به اقناع برساند. نگارنده در پژوهش حاضر با استفاده از نظریات شناختی با طرح یک مدل نظری، فیلم مستند سیاسی و شیوه‌های اقناعی مورد استفاده در گفتمان رتوریکی مستندساز را با به‌کارگیری روش کیفی تحلیل روایت از منظر رتوریک مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این مطالعه روش‌مند، ابتدا فیلم مستند سیاسی، برحسب پنج روایت اصلی دریافت شد و سپس بر اساس دو مرحله، 1. شناسایی هدف روایت و کارکردی که دارد و 2. شناسایی ویژگی‌های روایت برای کشف و بررسی شیوه‌های اقناعی در گفتمان مستند‌ساز و شیوه‌های رتوریکی به‌کارگرفته‌شده با روی‌کرد اکتشافی و توصیفی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، به‌کارگیری و ساخت اتوس و برداشت مخاطبان از شخصیت و نفوذ مستندساز مهم‌ترین عامل اقناع مخاطب در پژوهش حاضر بوده و تفسیر مستندساز از موضوعات را معتبر جلوه می‌دهد. موفقیت مستندساز زمانی حاصل می‌شود که هر سه شیوه اتوس، پاتوس و لوگوس را در تفسیر شخصی بر اساس ساختار گفتمان رتوریکی باهم به کار گیرد. گفتمان رتوریکی روش‌مند و چارچوب‌سازی شیوه‌های اقناع در آثار تولیدی فیلم مستند در کشورمان نیز می‌تواند با طرح مسئله و ارائه راه‌حل در موضوعات مورد مناقشه‌ای هم‌چون مشارکت در انتخابات، حجاب و مسائل حوزه سیاست‌گزاری عمومی هم‌چون، ورود بانوان به ورزشگاه به‌منظور ازبین‌بردن شک و تردید و رسیدن به نتیجه که نیازمند اقناع مخاطب در جهت منافع عمومی، اعتقادات ملی و مذهبی وجود دارد، در قالب فیلم مستند کم‌بودجه با اثرگذاری بالا بسیار ضروری و سودمند باشد.