بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عمل کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی

نویسنده:
اباذر افشار،
سطح:
کارشناسی ارشد

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو اباذر افشار با موضوع «بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی اراک»، دکتر حمید ضیائی‌پرور به عنوان استاد راهنما و دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

هدف تحقیق، بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علی می‌باشد. جامعه آماري این تحقیق کلیه کارکنان رده میانی و رده بالاي دانشگاه علوم پزشکی اراك که تعداد آنها 405 نفر است. در این راستا محقق از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها در این تحقیق تأیید شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو سطح  توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی و درصد فراوانی و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تعیین برازش مدل و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.

نتایج تحقیق آن‌که رسانه‌هاي اجتماعی بر عمل‌کرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد. رسانه اجتماعی بر رضایت شغلی و  انگیزه شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد. رضایت شغلی و انگیزه شغلی بر عمل‌کرد شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك تأثیر معناداري دارد.