چگونگی بازنمايی زن در فیلم های سینمايی و انطباق آن با زن مطلوب در اندیشه شهید مطهری

نویسنده:
شفیعه ترابی
سطح:
کارشناسی ارشد

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد شفیعه ترابی دانشجوی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «چگونگی بازنمایی زن در فیلم‌های سینمایی و انطباق آن با زن مطلوب در اندیشه شهید مطهری؛ موارد مطالعه: فیلم‌های فروشنده، هیس دخترها فریاد نمی زنند، برف روی كاج‌ها»، دکتر سید علی‌محمد رضوی به عنوان استاد راهنما و دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

با توجه به تأثیرات عمیق سینما بر مخاطبان و توجه به ویژگی‌های خاص سینما ازجمله جامعه‌پذیری افراد و ارائه الگو به مخاطبان، به‌ویژه زنان به عنوان نیمی از جمعیت كه مسئولیت مهم فرزندپروی و تربیت نسل‌ها را نیز به عهده دارند، به بررسی بازنمایی زن در فیلم‌های سینمایی و انطباق آن با زن مطلوب در اندیشه شهید مطهری(ره) پرداختیم، چراكه در صورت ارائه الگوهایی ناهمگون با دین و فرهنگ خودمان یا الگوهایی مثبت و مطابق معیارهای مطلوب اصیل خودمان قطعاً تأثیر آن را در جامعه و نسل‌های آینده خواهیم دید. پژوهش حاضر كیفی و با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از تكنیك نشانه‌شناسی جان فیسك صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق شامل نظریات فمنیستی، دیدگاه‌های شهید مطهری و نظریات مبنی بر تأثیرگذاری بر مخاطبان مثل كلیشه‌سازی، طبیعی‌سازی، برجسته‌سازی و كاشت می‌باشد.

هدف از پژوهش بررسی چگونگی بازنمایی زن در فیلم‌های سینمایی و انطباق آن با زن مطلوب در اندیشه شهید مطهری می‌باشد. بررسی فیلم‌های انتخاب شده (فروشنده، هیس دخترها فریاد نمی‌زنند و برف روی كاج‌ها) بیانگر این است كه اگرچه فیلم‌های سینمایی در مواردی معیارهایی از زن مطلوب را بازنمایی می‌كند ولی هم‌چنان شاهد ارائه مفاهیمی منطبق با فرهنگ فمنیستی در فیلم‌ها هستیم.