دیونوسیوس مجعول، شرحی بر آثار و مقدمه ای بر تاثیر آنها

کتاب حاضر اثر یکی از سرشناس‌ترین محققین دیونوسیوس در روزگار ماست و یک نوشته کلاسیک در مطالعات این رشته به حساب می‌آید.

دیونوسیوس آریوپاگی مجعول نام یک نویسنده ناشناس از حدود قرن پنجم میلادی است که خود را به عنوان یکی از چهره‌های فرعی کتاب مقدس معرفی نموده، چهار رساله و ده نامه از خود بر جای گذاشته است.

این نوشته‌ها در تاریخ عرفان، فلسفه و کلیسای مسیحیت تاثیر شگرفی نهاده به طوری که دیونوسیوس را پدر عرفان مسیحی، پدر ساختار سلسله مراتبی در کلیسا و پدر الهیات سلبی نامیده‌اند.

دیونوسیوس مجعول  اثر یکی از سرشناس‌ ترین محققین دیونوسیوس در روزگار ماست و یک نوشته کلاسیک در مطالعات این رشته به حساب می‌آید.

در این کتاب نویسنده هر یک از آثار دیونوسیوس را به تفصیل معرفی نموده، ابعاد فلسفی و عرفانی اثر را پیش چشم آورده سپس به تاثیر هر یک از این آثار در آینده اندیشه مسیحی می‌پردازد.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

 تاریخ تفکر الهیاتی مسیحی قله‌ هایی دارد که بدون شناخت آنها، شناخت الهیات مسیحی ممکن نیست. یکی از این قله‌ها تفکرات کسی است که به اسم دیونوسیوس مجعول مشهور شده است. لفظ مجعول به این دلیل است که او با دیونسیوس آروپاگی، قدیس صدر مسیحیت که توسط پولس رسول مسیحی شده است اشتباه شده است.

در واقع، پولس رسول که نقشی کلیدی در عهد جدید دارد، دیونوسیوس آریوپاگی را به کیش مسیحیت در آورده است؛ هم پولس، هم دیونسیوس آریوپاگی چهره‌های موجهی هستند.

به همین دلیل نویسنده‌ای ناشناخته از قرن ششم، با نوشتن آثاری که شامل ده نامه و چهار اثر دیگر است و نسبت دادن ضمنی آن به دیونوسیوس آریوپاگی، می‌خواهد برای این نوشته‌های منحول مشروعیتی دینی کسب کند.

او در این امر موفق می‌شود و تا حدود شش قرن بعد هیچ کس شک نمی‌کند که نویسنده این آثار نمی‌تواند دیونوسیوس آریوپاگی باشد.

کتاب دیونوسیوس مجعول که اکنون مضوع بحث است نویسنده ضمن شرح بر نامه هفتم تاریخی مختصر و مفید از بررسی صحت انتساب و اصالت این آثار به دست داده است که بسیار خواندنی است.