دور مواقع التواصل الاجتماعی فی تجسید الحوار الإنسانی و نشر ثقافة التسامح (دراسة مسحیة على سكان محافظة ذی قار)

نویسنده:
احمد عزیز محمد
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد احمد عزیز محمد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب، با عنوان «دور مواقع التواصل الاجتماعی فی تجسید الحوار الإنسانی و نشر ثقافة التسامح (دراسة مسحیة على سكان محافظة ذی‌قار)»، دکتر سید علی‌محمد رضوی به عنوان استاد راهنما و دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

هدف از این پژوهش شناخت نقش رسانه‌های اجتماعی در ترسیم گفت‌وگوی بشردوستانه و گسترش فرهنگ تسامح است. چون سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه پیشرفتی جدید و انقلابی تلقی می‌شوند و درنتیجه فراوانی اطلاعات در دسترس، دیدگاه فرد نسبت به خود و جهان تغییر پیدا می‌کند و موجب برقراری ارتباط با دیگران و هم‌چنین خروج از جامعه محدود به دنیای وسیع مجازی می‌شود. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی پیمایشی انجام شده و هم‌چنین پرسش‌نامه‌ای در میان جامعه آماری به تعداد (385) نفر در استان ذی‌قار توزیع و در تحلیل داده‌ها از ضرایب کرونباخ آلفا، گوتمن و اسپیرمن استفاده شد. با بررسی داده‌های به دست آمده نتایج زیر حاصل شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: اکثریت جامعه آماری مردانی با میانگین سنی هجده تا سی سال و دارای مدرک لیسانس بوده و از نزدیک گفت‌وگوی بشردوستانه و فرهنگ تسامح را از طریق رسانه‌های اجتماعی و با مشارکت فعال در ترویج مقالات و انجام گفت‌وگوها و قرار گرفتن در معرض مفاهیمی نشان‌دهنده پذیرش دیگران و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دنبال می‌کردند. همه این عوامل موجب احترام به فرهنگ، عقیده و نظر دیگران و از نتایج تأثیر فرهنگ مجازی بر رفتار آنها بود. هم‌چنین این جامعه آماری  تأكید داشتند كه رسانه‌های اجتماعی در افزایش آگاهی جامعه و نیز ایجاد یك گفت‌وگوی مشترک جهانی بسیار موفق بوده، موجب گسترده شدن روابط جهانی و خارج شدن فرد از درون فرهنگی منسجم و بسته و تبدیل به عضوی از جامعه جهانی می‌شود. هم‌چنین، یک سیستم الکترونیکی موجب شد تا فضای مناسبی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها ایجاد و هم‌چنین با از بین بردن مرزهای زمانی و مکانی موجب یادگیری و تعامل با فرهنگ‌های دیگر شود. از این رو، بیان عقاید و آزادی بیان که به نوعی زیرساختی جهانی برای گسترش فرهنگ تسامح و ترسیم گفت‌وگوی بشردوستانه است، نیازمند جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه نفرت است، و برای حفظ انسجام اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز باید به‌دور از هرگونه رقابت، خصومت و تجزیه و اختلافات مذهبی، قومی و ملی باشد.