دور البرامج الثقافیة فی القنوات الموجهة فی ترتیب أولویات الجمهور العراقی (دراسة مسحیة على جمهور محافظة ذی قار)

نویسنده:
احمد جواد عدای آل محینه
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد احمد جواد عدای آل محینه دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب، با عنوان «دور البرامج الثقافیة فی القنوات الموجهة فی ترتیب أولویات الجمهور العراقی (دراسة مسحیة على جمهور محافظة ذی قار)»، دکتر سید علی‌محمد رضوی به عنوان استاد راهنما، دکتر رسول خضرلو به عنوان استاد مشاور و دکتر سید مرتضی اسمعیلی طباء به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

کانال‌های ماهواره‌ای مستقیم یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ترویج موضوعات سیاسی، فرهنگی و اندیشه‌ای بوده و به دلیل گسترش استفاده از این رسانه‌ها، مورد اقبال بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند. این کشورها با استفاده از محتوای فرهنگی برنامه‌های رسانه‌ای  و در ضمن اهداف استراتژیک خود، سعی در تغییر افکار و رفتار مخاطبان خود دارند و پیام‌های فرهنگی خود را از طریق این شبکه‌ها به مخاطبان القا می‌کنند. از این رو، در این پژوهش بر آنیم تا نقش برنامه‌های فرهنگی این کانال‌های ماهواره‌ای را در جهت‌دهی اولویت‌های عامه و نیز پیروی از اصول اساسی‌شان در قالب اطلاعات فرهنگی در این شبکه‌ها بررسی کنیم. در این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی و با استفاده از پرسش‌نامه، مردم استان ذی‌قار به عنوان جمعیت آماری انتخاب شدند و به این سؤال اصلی که «نقش برنامه‌های فرهنگی این کانال‌های ماهواره‌ای در جهت‌دهی به اولویت‌های عامه مردم عراق چیست؟» پاسخ دادند.

هم‌چنین، پس از بررسی داده‌های به دست آمده نتایجی حاصل شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: شبکه‌های ماهواره‌ای تأثیر زیادی بر مخاطبان خود دارند و در طول زمان این تأثیرپذیری بیشتر و بیشتر خواهد شد، چون گروه هدف این شبکه‌ها جوانان و تغییر اعتقادات، علایق و تربیت اجتماعی آنها است. هم‌چنین این شبکه با استفاده از شیوه‌هایی مؤثر، سعی در جذب و به‌کارگیری افراد مختلف و تأثیرگذار و اجتماعی دارد. درنهایت این‌که آزادی مطلق در این کانال‌ها و برنامه‌ها، بسیار بیشتر از رسانه‌های محلی است و این همان هدفی است که شبکه‌های ماهواره‌ای به دنبال آن هستند.