عام گرایی توحیدی و حق انسان

2,500,000 ریال

چگونه می توان اباحه گرایانه و با نفی ظرفیت ها و قابلیت های خدا بنیاد انسانی از مسئولیت و شدن انسان سخن به میان آورد؟
با غایت زدایی و خدا زدایی، ذات گرایی و در نتیجه، توجه به حقوق و نیازهای واقعی انسان فرو می پاشد و در بهترین حالت نیاز به خواسته تقلیل می یابد. خواسته هایی که می تواند بیگانه با نیازهای واقعی بوده و توسط صاحبان قدرت خط و ربط داده شود، اتفاقی که در جهان غرب با ظهور هیچ انگاری متأثر از ذات گرایی تقلیل گرایانه و اومانیستی خدا و غایت زدا صورت گرفت.

با سه گانۀ خدا، ذات و غایت است که غایت نهایی حیات اخلاقی و معنوی، ایمن و صلح آمیز مثبت، از مسیر توجه به نیازهای ذاتی آزادی و عدالت و در پرتو خدای قابلیت ساز، معنادار و با اندیشه و عمل انسانی محقق می شود

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی

نویسنده

عماد افروغ

نوع جلد

گالینگور

سال نشر

1398

10 in stock

Description

تبدیل حالت نیاز به خواسته (غیر واقعی)، در نتیجه خدازدایی و هیچ انگاری، اهمیت ذات گرایی و حیات اخلاقی و معنوی