هنجارها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن (تحلیل محتوای عمقی)

کتاب هنجارها در سه کتاب مقدس، نخستین پژوهشی است که به بررسی و مقایسه وسیع «بایدها و نبایدها» در تورات، انجیل و قرآن پرداخته است. کتاب هنجارها در سه کتاب مقدس، نخستین پژوهشی است که به بررسی و مقایسه وسیع «بایدها و نبایدها» در تورات، انجیل و قرآن پرداخته و در کنار آن، رابطه مجازات‌ها و پاداش‌ها را نیز دنبال کرده است. این طرح برای نخستین بار با رویکرد کمی و کیفی و به کمک نرم‌افزار MRP انجام شده است.

توضیحات

هنجارها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن

(تحلیل محتوای عمقی)