رویکرد یهودیت به ادیان دیگر

امروزه جوامع دینی به طور عام، محافل علمی به طور خاص و حوزه دین پژوهی و فلسفه دین به طور اخص با موضوع تکثر و تنوع ادیان دست به گریبان هستند.

این موضوع بیشتر از نگاه برون دینی و فلسفه دین نگریسته می شود، اما اندیشمندانی که در این خصوص تامل و تفکر کرده اند، خواسته یا ناخواسته، علاوه بر بحث های برون دینی، برای اقناع هم کیشان خود به متون مقدس و سنت دینی نیز استناد می کنند، و مویداتی برای دیدگاهشان می یابند.

از این رو، در کتاب رویکرد یهودیت به ادیان دیگر مساله تکثر دینی در یهودیت از منظر درون دینی یعنی از دیدگاه کتاب مقدس، سنت حاخامی و متفکران دوره های مختلف تاریخی بررسی می گردد.

موضوع کتاب:
برچسب: ،