عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ

موضوع کتاب عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ مروری بر دیدگاه‎های لسینگ، ادیب و شاعر شهیر آلمانی در مورد عقل‏گرایی و تساهل و تسامح در فرهنگ اسلامی است.

در این نوشتار تاثیرپذیری لسینگ از عقلانیت اسلامی به تصویر کشیده شده و دیدگاه های وی در مورد نقش اسلام و فرهنگ اسلامی در روشنگری اروپا و توصیف وی از فرهنگ تساهل و تسامح اسلامی منعکس گردیده است. نگارنده همچنین به رابطه اسلام و عقلانیت و وحی از دیدگاه لسینگ اشاره کرده و نقش اسلام در منازعات بر سر تساهل و تسامح از دیدگاه لسینگ و آثار ادبی و دراماتیک وی را بررسی نموده است.

نگارنده به نقد و ارزیابی مفهوم تساهل از دیدگاه لسینگ و تفسیر وی از آن پرداخته و معتقد است که لسینگ با پرداختن به اسلام تعالیم مسیحیت به ویژه الهیات مسیحی را به چالش کشیده و در یقین به حقانیت مسیحیت تردید ایجاد می‏کند و این مساله ناشی از عدم درک صحیح وی از مفهوم تساهل و عقلانیت در اسلام است.

موضوع کتاب: ،