عرفان پس از مدرنیته

عرفان پس از مدرنیته تفسیری مابعد مدرن، درکی ساختارشکنانه و ضد واقع‌گرایانه برای برون‌رفت از دوالیسم شناختی و سنتی میان عالم بالا و عالم پایین یا جهان درون و جهان برون یا دعوی صدق و دعوی کذب از نگرش عرفانی است. کیوپیت کوشیده است بحث از وجود و واقعیت چیزی به نام عرفان را به بحث از معنا، مفهوم و زبان تبدیل کند.