فرهنگ ادیان جهان

فرهنگ ادیان جهان که فقدان آن در زبان فارسی احساس می شود، به عنوان اولین فرهنگ نسبتا جامع، گامی است نخست برای آشنایی اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان رشته های مختلف به مباحث دین پژوهی و ادیان و عرفان.

جان آر. هینلز در مقدمه این فرهنگ می نویسد: اساسا وظیفه‌ هر فرهنگی این است که به تعریف اصطلاحات بپردازد. روشنگری اصطلاحات، هسته‌ی فرهنگ را تشکیل می دهد.

این فرهنگ توسط دانشمندان گوناگون و متعدد(65نفر) از سراسر جهان و از رشته های دانشگاهی چون تاریخ نگار، خاورشناس، متخصص آثار کهن، باستان شناس، جامعه شناس، انسان شناس، فیلسوف، الاهی دان و … نوشته شده است و در قالبی از سی موضوع چون: باورها و اعمال، مردم و مکان ها، متن ها و هنر ها، جامعه و نهاد ها و … آمده است.

امید می رود که ترجمه فارسی این فرهنگ، به عنوان نخستین ترجمه ی یک فرهنگ عمومی دین، برای فارسی زبانان سودمند باشد.

توضیحات

کتاب حاضر مفاهیم، واژه ‎ها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است.

در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابن سینا و ابن عربی و شخصیت های بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم می خورد.

واژه هایی چون آتش، آخرت شناسی، اثبات گرایی، آریایی، الهیات و انجمن های بین المللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانه ای گنجانده شده است.

مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژه ها و مفاهیم، نام‎های رجال و اماکن جدیدتری آشنا می سازد. سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایره المعارف که همه مدخل‎ها به اختصار معرفی شده به گونه ای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دین ‎پژوهی به آگاهی های مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند.