دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی

نقد و بررسی نظریه های معنای زندگی، ارائه نظریه ای قابل دفاع از یک زندگی معنادار
اساسی ترین پرسشهای حکیمان و فیلسوفان از آغاز تاریخ تا به امروز و از جمله آنها فیلسوفان تحلیلی در چند دهه اخیر ارائه نظریه ای در خور و قابل دفاع از یک زندگی معنادار بوده است.

اما به گمان آنان، نظریه پردازی در این حوزه با موانعی مانند ابهام مفاهیم، عدم تفکیک میان تقریرهای گوناگون از معنای زندگی و تقلیل آن به دیگر مقوله های هنجاری مانند اخلاق و خوشبختی مواجه بوده است.
این کتاب ضمن توضیح کوشش های فیلسوفان تحلیلی در رفع موانع فوق به رویکرد ها و نظریه های معنای زندگی پرداخته است و در نقد و بررسی آنها نیز از دیدگاه های فیلسوفان و متکلمان مسلمان بهره برده است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی             چند صفحه از کتاب:  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

Description

دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی

بخش‌های کلی این کتاب به ترتیب شامل این عناوین می‌شود: «مقدمات»، «فیلسوفان تحلیلی و معنای زندگی»، «رویکردها و نظریه‌های معنای زندگی».