مندله: نظريه و عمل با اشاره‌ خاص به روان شناسی جديد زيردانستگی

در ترجمه حاضر، چگونگی تاثیرات اصوات بر ارواح و بدن ها نشان داده شده است.
مندرجات اصلی کتاب بدین قرار است: سفر: از باخ تا راک سرودخوانی معنوی، قدرت صوت، قدرت سرودخوانی معنوی، رشته های مشترک سرودخوانی در سراسر جهان، آموزش سرودخوانی معنوی، اشتراک صوت، سرود و مراسم در زندگی روزانه، کشف روح در صوت، و صدای سکوت.

مندله که در اصل نماد واره ای از جهان بینی هندو و بودایی است در طی ادوار، تاثیری شگفت انگیز بر هنر و معماری هند گذاشته است. مندله در ساحت اندیشه و شهود شرقی که نماد را عین حقیقت می شناسد و تصویر را جلوه ذاتی معنا، در ظهر و بطن خود هم جلوه ای از حقیقت است، هم طریق حقیقت، هم راه می برد و هم را می نمایاند، هم مقصد را نشان می دهد و هم طریق وصل بدین مقصد را.

مندله که در این کتاب به دقت و ژرفایی عمیق توسط جوزپه توچی آشکار گردیده اینک به فارسی زبانان هدیه می شود.