معنويت در سازمان با رويکرد روانشناختی

1,500,000 ریال

موضوع اثر حاضر، تشریح «معنویت در سازمان» است که به عنوان یکی از مباحث جدید در عرصه مدیریت کارکنان مطرح شده و با هدف افزایش و بهبود بهره بری سامان یافته است.
این تفکر ناشی از دگرگونی نگاه به انسان در جوامع پیشرفته و توجه به جایگاه انسان در سازمان است که منجر به توجه به تامین نیازهای متعالی کارکنان و پرورش نیروهای به اصطلاح یقه طلایی و خلاق است.

بر این اساس افراد بیش از سازمان ها در کنترل شغل ها نقش داشته و مدیران و کارکنان معنا و مفهوم دیگری در ارتباط با کار می یابند.
نگارنده ابتدا به بررسی معنا و مفهوم «معنویت» پرداخته و در این راستا به هم پوشی های معنویت و دین و نسبت آن با عرفان، اخلاق و روان شناسی اشاره نموده و پس از تعریف معنویت در کار، به روان شناسی آن مبادرت نموده است.

انگیزش و فرا انگیزش در سازمان، مطلبی است که در ادامه مورد توجه قرار گرفته و مدل هایی فرا انگیزشی گوناگونی مانند مدل آلپورت، فروم، یونگ و فرانکل معرفی شده است.

در پایان پس از تبیین مدل فراانگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان، آزمون و سنجش این مدل مورد مطالعه واقع شده است.

نویسنده

عباس‌علي رستگار

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

402

سال نشر

1389

10 عدد در انبار