زمينه های بحث فلسفی در اديان جهان

1,200,000 ریال

اثر حاضر ترجمه فصل اول کتاب “A companion to philosophy of Religion” به مدیریت علمی فیلیپ ال. کوئین و مشتمل است بر مقالات دین پژوهان و فیلسوفان برجسته با موضوعاتی نظیر:
سیری در تاریخ اندیشه هریک از ادیان (و در برخی موارد، مجموعه ای از ادیان به هم پیوسته مانند ادیان چینی و آفریقایی)، تصورات مختلف از مفاهیم مشترکی مانند خدا، خود و هستی، انواع نظریه های معرفت و نظام های معرفت شناسی، مفاهیم فلسفی خاص هر دین مانند کرمه (Karma)، تناسخ و دانو، و مجادلات فلسفی میان مکاتب و نظام های فلسفی ادیان.

این مقالات بدین قرار است:
– “آیین هندو/ نینیان اسمارت/ علی موحدیان عطار”،
– “آیین بودا/ پل جی، گریفیتس/ خلیل قنبری”،
– “آیین های کنفوسیوس و دائو/ چادهانسن/ محمدعلی رستمیان و محمدتقی انصاری پور”،
– “ادیان آفریقایی/ کواسی ویردو/ حسن قنبری”،
– “یهودیت/ لن ای، گودمن/ محمدحسن محمدی مظفر”،
– “مسیحیت/ ویلیام جی. وین رایت/ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی”،
– “اسلام/ عظیم ا. نانجی و عزیزالله اسماعیل/ محمد جاودان”.

10 in stock