سنن التطور الاجتماعی فی القرآن کريم

در این نوشتار با بهره گیری از آموزه های قرآن و روایات برخی از قوانین و «سنت های اجتماعی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تفسیری از تغییر و تحولات اجتماعی صورت گرفته است.
در همین راستا نگارنده ابتدا به قوانین اجتماعی حتمی بشری اشاره کرده و سنت های حاکم بر جامعه و تاریخ و رهبری الهی در مدیریت کردن جوامع مختلف بشری در طول تاریخ را بررسی نموده است. سپس تحلیلی از واقعه عاشورای حسینی ارایه نموده و تأثیرات شگرف قیام خونین امام حسین(ع) بر جامعه زمان خویش و جوامع پس از آن تا عصر کنونی را تبیین کرده و چشم انداز جامعه بشری با توجه به آثار این قیام را تحلیل نموده است.
وی در ادامه از منظر قرآن کریم به برخی از سنت های اجتماعی مانند سنت عدل و حق، استخلاف فردی و اجتماعی، سنت ابتلاء و اختیار (آزمایش)، استبدال، تداول، تبدیل و تغییر، سنت امهال (مهلت دادن)، استدراج، اعزاز و اذلال و انتظار اشاره کرده و رابطه بین قیام حسینی و انتظار مهدوی را شرح داده است.

موضوع کتاب:
برچسب: