سرشت انسان در اسلام و مسيحيت

موضوع این کتاب بررسی دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره سرشت انسان است که با تکیه بر متون مقدس این دو دین تدوین یافته است. منظور از سرشت انسان، اموری است که انسان از هنگامی که به این جهان پای می‌گذارد، به همراه خود دارد.

فرضیه این تحقیق آن است که دو دین مذکور به این لحاظ در دو طرف طیف قرار دارند و مسیحیت سرشت انسان را گناه‌آلود و دشمن حق می‌داند و اسلام آن را مایل به حق و دشمن باطل می‌داند و این اختلاف، اساسی و زیربنایی است و به دیگر آموزه‌های دین نیز سرایت کرده است.

نگارنده بدین منظور، پس از طرح مباحثی کلی در این زمینه، «خلقت آدم»(ع) و گناه او در قرآن و تورات را بررسی نموده و «سرشت انسان» در عهد جدید، تاریخ اندیشه مسیحی و منازعات فرقه‌ای در قرآن مجید و سنت اسلامی را نیز مورد توجه قرار داده است.

Description

موضوع اثر حاضر، بررسی دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره سرشت انسان است که با تکیه بر متون مقدس این دو دین تدوین یافته است.
منظور از سرشت انسان، اموری است که انسان از هنگامی که به این جهان پای می گذارد، به همراه خود دارد.
فرضیه این تحقیق آن است که دو دین مذکور به این لحاظ در دو طرف طیف قرار دارند و مسیحیت سرشت انسان را گناه آلود و دشمن حق می داند و اسلام آن را مایل به حق و دشمن باطل می داند و این اختلاف، اساسی و زیربنایی است و به دیگر آموزه های دین نیز سرایت کرده است.
نگارنده بدین منظور، پس از طرح مباحثی کلی در این زمینه، «خلقت آدم»(ع) و گناه او در قرآن و تورات را بررسی نموده و «سرشت انسان» در عهد جدید، تاریخ اندیشه مسیحی و منازعات فرقه ای در قرآن مجید و سنت اسلامی را نیز مورد توجه قرار داده است.

موضوع کتاب: