زمان و سرمدیت؛ جستاری در فلسفه دین

کتاب زمان و سرمدیت نوشته والتر ترنس استیس در مجموعه آثار حوزه فلسفه دین، یکی از عمیق‌ترین و در عین حال، ناشناخته‌ترین آثار است. استیس، در این‌ کتاب، به دشوارترین مساله فلسفه دین یعنی مساله ناسازگاری دعاوی دینی، و به خصوص دعاوی دینی راجع به خدا، با یافته‌های عقل آدمی عطف توجه می‌کند.
وی، از سویی نمی‌تواند این ناسازگاری را نپذیرد؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند به یافته‌های عقل بی‌اعتنایی ورزد و آنها را به هیچ انگارد، و باز، از سوی سوم، نمی‌تواند دعاوی دینی را نیز، به صرف معارضه با احکام عقل، تخطئه و طرد و نفی‌ کند.
در طی فصول کتاب، جای‌جای هم آراء کسانی را رد می‌کند که تعارض دین و عقل را قبول ندارند، هم آراء کسانی را که به تحقیر عقل پرداخته‌اند، و هم آراء کسانی را که همان تحقیر را متوجه دین کرده‌اند.
نویسنده کوشیده است در مقام رد آراء این سه دسته، ژرف‌نگری و تیزبینی، قدرت تفکر، و انصاف علمی را به حد کمال برساند.

Description

زمان و سرمدیت؛
جستاری در فلسفه دین

موضوع کتاب: