مسيحيت در جهان امروز

کتاب حاضر ترجمه ی بخش مسیحیت از کتاب ادیان زنده جهان است که علاوه بر آنکه سیر تاریخی فشرده ای از مسیحیت ارائه می کند، تعالیم و اعمال دینی آن را به طور عینی در چارچوب زندگی مسیحیان بیان می کند و به سنت های مختلف دینی و گستره ی جغرافیایی جهان مسیحیت نگاه ویژه ای دارد. کتاب از مقدمه و شش فصل تشکیل شده است که هر فصل شامل بخش های متعدد می باشد.

فهرست مطالب کتاب عبارت اند از: 1.تاریخ؛ 2. بررسی مسیحیت؛ 3. تعالیم؛ 4- اعمال دینی؛ 5. سنت های اصلی مسیحیت؛ 6. تحولات نوین

موضوع کتاب:
برچسب: ، ،