کتاب های فراموش شده عدن

کتاب‌های باستانی يهوديت و مسيحيت به سه گروه «کتاب مقدس» The Bible، «اَپوکْريفا» Apocryphal و «سوداپيگرافا» Pseud-epigrapha تقسیم میشوند.

کتاب مقدس مجموعه رساله‌هايی است که همه فرقه‌های يهوديت يا مسيحيت آنها را الهامی می دانند. «اپوکريفا» (به معنای «پنهان») عنوان رساله‌هايی است که کاتوليک‌ها و ارتودکس‌ها آنها را الهامی می دانند، ولی پروتستان‌ها به الهامی بودن آنها معتقد نيستند.

سوداپيگرافا (به معنای «نوشته‌های جعلی») نام گروه بزرگی از رساله‌هاست که نگارش آنها به رساله‌های دو گروه پيشين شباهت دارد، ولی هيچ فرقه‌ای آنها را الهامی نمی داند.

کتاب حاضر ترجمه 9 رساله از اين گروه زیر عنوان کتابهای فراموش شده عدن The Forgotten Books Of Eden را، که به باور برخی از جمله کتابهای گمشده اند، به خوانندگان تقديم می کند.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

کتاب های فراموش شده عدن