فرق الشيعه

کتاب فرق الشیعه تألیف أبو محمد حسن بن موسی نوبختی از کهن ترین آثار شیعی برجای مانده در علم ملل و نحل است.

مؤلف در این کتاب به بحث اختلاف فرق مسلمین پیرامون مسأله امامت و انشعاب فرق شیعه  بر اساس اختلاف در امامت از روزگار امام أمیر المؤمنین (علیه السلام) تا قرن سوم هجری می پردازد. این کتاب ـ علی رغم ایجاز و اختصار آن ـ از مهم ترین مصادر در علم ملل و نحل به شمار می رود و در نگاشته های پس از خود مورد استناد قرار گرفته است.

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

موضوع کتاب: