هنر زیستن؛ تاملاتی در معناداری زندگی

آیا زندگی ارزش زیستن را دارد؟
شاید بتوان گفت که این پرسش در دوره جدید به‌ ویژه پس از ظهور ایدئولوژی‌های بشری به مهمترین مسئله انسان جدید مبدل گشت. متفکران جدید عمدتا با رویکرد نظری – فلسفی به موضوع پرداخته‌اند.

می‌توان گفت که آقای کونگ در این کتاب به شیوه‌ای عملی و به‌دور از مباحث انتزاعی فلسفی به مسئله پرداخته است. عناوین همه فصل‌های کتاب با «زندگی» ارتباط پیدا می‌کنند و از این جهت می‌توان آن را نوعی فلسفه عملی زندگی دانست؛ زندگی آن طور که خود نویسنده به‌عنوان فیلسوف و الاهی‌دان جدید آن را تجربه کرده‌است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

هنر زیستن تاملاتی در معناداری زندگی