اسماعیلیه مجموعه مقالات

كتاب اسماعیلیه مجموعه مقالات با استناد به منابع دست اول و گزارش های فرقه ‏نگاران در سه بخش به تاریخ، شخصیت ها و اعتقادات اسماعیلیه می‏ پردازد.

در بخش اول به تاریخ ظهور و تطورات تاریخی این مذهب پرداخته و در ضمن به اختلافات مذهبی شاخه‏ های عمده اسماعیلیه اشاره می‏ كند. نویسنده پیدایش شیعه و تحولات تاریخی آن را به عنوان پیش‏ زمینه پژوهش درباره فرق اسماعیلیه دانسته است.

سپس به زندگی اسماعیل بن جعفر و محمد بن اسماعیل، رابطه آنها با غلات، قرامطه بحرین و ایران، ظهور فاطمیان و حكومت و تمدن آنها و نیز تطورات تاریخی نزاریان و طیبیان پرداخته و افكار و زندگی عالمان و شخصیت های تأثیرگذار اسماعیلی را معرفی کرده است.

بخش سوم به عقاید اسماعیلیه در زمینه توحید، نبوت، ادوار هفتگانه تاریخ، امامت، معاد و باطنی‏ گری اختصاص یافته است.

توضیحات

تا نیمه قرن بیستم، اسماعیلیان را تقریبا منحصرا از روی مدارک و شواهدی که دشمنانشان فراهم آورده و یا جعل کرده بودند می‌شناختند در نتیجه، انواع افسانه‌ها در میان مسلمانان و نیز جوامع غربی درباره تعالیم و کارهای اسماعلیان شایع بود.

با کشف و مطالعه آثار بی‌شمار متون اسماعیلی اصلی که در مجموعه‌های خصوصی هند، آسیای مرکزی، سوریه (شام)، یمن و دیگر مناطق محفوظ‌ مانده بود، اکتشافی در بررسی‌های اسماعیلی پدید آمد. بسیاری از این متون از سال 1950 ویراسته، ترجمه و منتشر شده است و به این طریق به پیشرفت چشمگیر تحقیقات جدید اسماعیلی کمک کرده است.

کتاب حاضر جنبه‌هایی از تاریخ و اندیشه اسماعیلی در سده‌های میانه را دربرمی‌گیرد. نگارندگان طی مباحث مختلف کتاب، وجوه و مراحل مختلف تاریخ اسماعیلی را به بحث می‌گذارد و سهم اسماعیلیان قدیم و نیز اسماعیلیان بعد را در فرهنگ اسلامی توصیف می‌کنند.

برخی از فصول کتاب دربارة شخصیت‌های فرقه اسماعیلیه مثل صباح است و فصول دیگر، اسماعیلیان را در متن جوامع مسلمان سده‌های میانه نشان می‌دهد. علاوه بر آن که روابط میان اسماعلیان و صلیبیان را از نو بررسی می‌کند و اسطوره‌ها و افسانه‌هایی را که از این ارتباط درباره اسماعیلیه پدید آمده است، از دید تحقیق مجدد می‌گذراند.